Projekt „PIRAMIDA”

 • złożony w odpowiedzi na konkurs nr POKL/7.2.1/1/13
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1
  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • WNIOSKODAWCA - Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS im. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile

  PARTNER – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach

  Rekrutacja I grupy (20 osób) do projektu już w listopadzie!!!
  Biuro Projektu w Kaczorach; Zajęcia w Kaczorach

  DLA KOGO? 40 osób (25K i 15M) bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy Kaczory, korzystających z pomocy GOPS w Kaczorach, będących w wieku powyżej 30r.ż, którzy chcą wejść na rynek pracy (skorzystać z pomocy specjalistów psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, asystenta rodziny, psychoterapeuty; podnieść/zmienić kwalifikacje zawodowe, odbyć staż, znaleźć zatrudnienie)

  CEL : Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 40 osób z gminy Kaczory poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

 • DZIAŁANIA: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PIRAMIDA”, w ramach którego odbywać się będą następujące działania:

  1) DYŻUR doradcy zawodowego ( badanie predyspozycji zawodowych)
  2) DYŻUR psychoterapeuty ( motywowanie)
  3) DYŻUR asystenta rodziny ( praca z rodziną)
  4) DYŻUR prawnika ( porady prawne)
  5) WARSZTATY DLA KOBIET ( 4 moduły, m.in. Savoir vivre)
  6) SZKOLENIA ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU ( m.in. Kurs Opiekuna, Webmaster, Pracownik biurowy z obsługa komputera i j. angielskim, Doradca klienta na rynku nieruchomości z prawem jazdy kat. B, Monter instalacji teletechnicznych z prawem jazdy kat. B 7) STAŻE ZAWODOWE ( 4 miesięczne u lokalnych pracodawców)
  i WARSZTATY (Szukam pracy, Zakładam spółdzielnię socjalną, Rozwijam przedsiębiorczość) 8) POŚREDNICTWO PRACY

  DODATKOWO Zapewniamy: catering na zajęciach, pokrywamy koszty dojazdów