Projekt Trampolina

złożony w odpowiedzi na konkurs nr POKL/7.2.1/1/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

KTO ? WNIOSKODAWCA - Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS im. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile

PARTNER – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach

KIEDY? Rekrutacja I grupy (30 osób) do projektu już w listopadzie!!!

GDZIE? Biuro Projektu w Kaczorach; Zajęcia odbywać się będą w Kaczorach
CEL - Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób ubogich, w wieku 18-30 lat z gminy Kaczory poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

DLA KOGO?- 60 osób (35K i 25M) zamieszkałych na terenie gminy Kaczory, będących w wieku 18-30r.ż, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), którzy chcą wejść na rynek pracy (skorzystać z pomocy specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, terapeuty uzależnień, pracownika socjalnego; podnieść/zmienić kwalifikacje zawodowe, odbyć staż, znaleźć zatrudnienie)

DZIAŁANIA
1) DYŻUR doradcy zawodowego(badanie predyspozycji zawodowych)
2) DYŻUR pracownika socjalnego ( rozwiązywanie problemów)
3) DYŻUR terapeuty uzależnień ( pomoc)
4) DYŻUR prawnika ( pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej)
5) DYŻUR psychologa (zajęcia indywidualne i grupowe)
6) M0NITORING
7)WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
8) KURSY ZAWODOWE
9) STAŻE ZAWODOWE
10) POŚREDNICTWO PRACY

Aktualności

 • Piła, dnia 02.09.2013 r. - Zapytanie o cenę nr 1C/POKL.07.02.01-30-001/13 dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb klienta, rozpoznania potrzeb szkoleniowych oraz do utworzenia Indywidualnego Planu Działania dla uczestników projektu „TRAMPOLINA”

  Plik do pobrania Zapytanie o cenę doradca zawodowy1

 • Piła, dnia 20 grudnia 2013r. - Zapytanie o cenę usługi cateringu (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka) dla uczestników projektu „TRAMPOLINA”

  Plik do pobrania Zapytanie o cenę catering

 • Piła, dnia 02.03.2014 r. - Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.02.01-30-001/13 Dotyczące przeprowadzenia/organizacji szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu „TRAMPOLINA”

  Plik do pobrania Zapytanie o cenę kursy zawodowe

 • Piła, dnia 16.06.2014r. - Zapytanie o cenę nr 1PP/POKL.07.02.01-30-001/13 dotyczące przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „TRAMPOLINA”

  Plik do pobrania Zapytanie ofertowe pośrednictwo

 • Kontakt

  Projekt Trampolina

  Dorota Piechowiak

  tel.723 967 380

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach

  tel.67 2842371 wew. 35 0