Free CSS Template

Zawiadomienie o wyborze -

najkorzystniejszej ofertyPiła, dnia 02 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na użytek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS w Pile wraz z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu samochodu używanego będącego własnością zamawiającego”

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa PABICH SPÓŁKA z O.O. z siedzibą w Pile, przy ul. Al. Niepodległości 49, z ceną brutto 108 000,00 zł.

Złożona oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o jedno kryterium wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cenę 100%. Treść oferty odpowiadała treści SIWZ, Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

dostawyPiła: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na użytek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS w Pile wraz z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu samochodu używanego będącego własnością zamawiającego Numer ogłoszenia: 475664 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze "CARITAS" , Ul. Kossaka 16, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 215 57 12, faks 67 215 57 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sds.pila.caritas.pl/wtz.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kościelna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na użytek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS w Pile wraz z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu samochodu używanego będącego własnością zamawiającego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego fabrycznie do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy działającego przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS w Pile wraz z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu samochodu używanego będącego własnością Zamawiającego. Wartość rynkowa pojazdu wynosi netto: 16.300,00zł. Samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób wraz z kierowcą oraz przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Zamawiający wymaga aby samochód był wyposażony: 1)Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2013r.,2) Nadwozie z przedłużoną kabiną, całkowicie przeszklone, drzwi boczne przesuwne z prawej strony, drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe lub otwierane do góry z wycieraczką i ogrzewanymi oknami, 3) Przestrzeń bagażowa - długość przestrzeni ładunkowej za 3 rzędami siedzeń minimum 900 mm, Samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą. 4)Samochód przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, posiadać pasy bezpieczeństwa mocujące wózek i osobę niepełnosprawną - od tylnych drzwi pojazdu. Możliwość demontażu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń bez narzędzi, 5)Nadwozie pokryte lakierem metalizowanym w kolorze jasnym, 6)Silnik o pojemności minimum 2.0 l o minimalnej mocy 110 KM, 7)Rodzaj paliwa - olej napędowy, 8)Manualna skrzynia biegów, 9)Napęd na koła przednie, 10)Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 11)Układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 12)Kierownica regulowana na wysokość, 13)Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser, 14)Poduszki powietrzne - przednie poduszki powietrzne (kierowca + pasażer), 15)Wszystkie zagłówki regulowane na wysokość,16)Klimatyzacja min. półautomatyczna rozbudowana w części pasażerskiej, 17)Ogrzewanie również w przestrzeni pasażerskiej, 18)Reflektory przednie regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy,19)Oświetlenie przeciwmgłowe (przód i tył), 20)Komputer pokładowy, 21)Tapicerka materiałowa, podsufitka na całości pojazdu, 22)Fotel kierowcy z regulacją wysokości, 23)Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów, 24)Radioodtwarzacz oraz głośniki - przód i tył, 25)Pełnowymiarowe koło zapasowe, 26)Komplet kół z ogumieniem zimowym (4 szt.) - założone na samochodzie, 27)Komplet dywaników podłogowych, 28)Chlapacze przednie kół GWARANCJA 29)Okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne - minimum 24 miesiące, 30)Okres gwarancji na perforację nadwozia - minimum 36 miesiące, 31)Okres gwarancji na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o nie określa się
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o nie określa się • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie określa się • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określił wymagań
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie określił wymagań
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1) Wypełniony formularz ofertowy( w formie oryginału)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 2) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków zamówienia -załącznik nr 2 3) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sds.pila.caritas.pl/wtz.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sds.pila.caritas.pl/wtz.html.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2013 godzina 10:45, miejsce: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS w Pile ul.Kossaka16; 64-930 Piła, Biuro (pierwsze piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: • Zapytanie
 • Zmienione brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ
 • Zmienione brzmienie Załącznika nr 4 do SIWZ
 • SIWZ
 • Załącznik nr 1- formularz, oferta
 • Załącznik nr 2- oświadczenie
 • Załącznik nr 3- do SIWZ- zakup samochodu
 • Załącznik nr 4- do SIWZ- zakup samochodu
 • Załącznik nr 5- Projekt umowy
 • Załącznik nr 6- do SIWZ
 • WTZ W LEŻENICY


  WTZ w Leżenicy powstały 23 grudnia 2009 roku.
  Warsztaty są placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 25 niepełnosprawnych z powiatu pilskiego. Jej głównym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna tychże osób. Nasze działania mają na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego pełnienia ról społecznych, zwiększenia zaradności życiowej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.
  Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze skierowaniem na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowych. Terapia dla uczestników jest prowadzona w pięciu pracowniach. Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie.
  Obecnie funkcjonują następujące pracownie:
  - pracownia gospodarstwa domowego i zaradności życiowej
  - pracownia ogrodnicza
  - stolarsko-rzemieślnicza
  - krawiecka
  - komputerowo-plastyczna
  Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Poza zajęciami przewidzianymi w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników, może brać udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej oraz korzystać z pomocy psychologa w ramach psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Ponadto wsparciem otoczeni są rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

  UROCZYSTE OTWARCIE

  Dnia 13.02.2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile. Licznie przybyłych gości przywitali: Dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas w Pile ks. Kanonik Leonard Zych oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy Iwona Thiel. Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli się uczestnicy WTZ w Leżenicy ich opiekunowie i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Władz Lokalnych, Rady Powiatu i Rady Gminy.
  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m. in. Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. bp Edward Dajczak, Starosta Pilski Tomasz Bugajski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Poseł Stanisław Marcin Chmielewski, Senator RP – Mieczysław Augustyn, Wójt Gminy Szydłowo – Dariusz Chrobak oraz Dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko –Kołobrzeskiej ks. Andrzej Korpusik.
  Z ogromnym zainteresowaniem zgromadzeni goście mogli obejrzeć spektakl pt.”Bajka o zranionym aniele” zaprezentowany przez grupę teatralną „Abisal” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile.

  .