Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile

zostało utworzone Dekretem
Ks. Biskupa Kosz-Koł. Mariana Gołębiewskiego 15.IX.2000 r

Do zadań Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas należy:

-opieka nad chorymi terminalnie
-opieka nad niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie
-świadczenie pomocy głodnym i ubogim
-formowanie wolontariuszy
-propagowanie nauki dotyczącej szeroko pojętej Ewangelicznej Caritas
 • Opis projektu


 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas za 2017r.
 • Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy za 2017r.
 • Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej za 2017r. Przedszkole Niepubliczne Caritas nr1
 • Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej za 2017r Przedszkole Niepubliczne Caritas nr2


 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ADAPTACJA BUDYNKU PARAFII P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W PILE NA POTRZEBY FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CARITAS W PILE

  Ogłoszenie o zmianie umowy- roboty budowlane
  Ogłoszenie nr 560278258-N-2019
  z dnia 19/12/2019r. • Ogłoszenie o zmianie umowy
 • Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
  Ogłoszenie nr 587348-N-2019
  z dnia 19/08/2019r.  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • INFORMACJA O OTWARCIU OFERTY • Informacja o otwarciu oferty


 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY • Informacja o wyborze
 • Informacja o wyborze-sprostowanie


 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia:


 • SWIZ
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
 • Zał. nr 2 do SIWZ -Oświadczenie 25a ust. 1
 • Zał. nr 3 do SIWZ -Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 • Zał. nr 4 do SIWZ -Wykaz osób
 • Zał. nr 5 do SIWZ-Wykaz robót
 • Zał. nr 6-Wzór umowy


 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Kosztorys ofertowy-branża elektryczna
 • Kosztorys ofertowy-branża sanitarna
 • Przedmiar robót-roboty budowlane


 • Projekt budowlany-architektura, konstrukcja
 • A001
 • A002
 • A003
 • A004
 • A005
 • A007
 • A008
 • A009
 • K001
 • K002
 • K003
 • PB_opis-architektura, konstrukcja_aneks
 • Z001


 • Projekt budowlany-branża elektryczna
 • Rys.nr E-1
 • Rys.nr E-2
 • Rys.nr E-3
 • Rys.nr E-4
 • Rys.nr E-5
 • Rys.nr E-6
 • Rys.nr E-7
 • PB_opis-branża elektryczna


 • Projekt budowlany-branża sanitarna
 • PB_opis-branża sanitarna-aneks
 • S-01
 • S-02
 • S-03
 • S-04
 • S-05
 • S-06
 • S-07


 • Piła: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Numer ogłoszenia: 498378 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Piła: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Numer ogłoszenia: 498378 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467958 - 2013r.
  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze "CARITAS", Ul. Kossaka 16, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 215 57 12, faks 67 215 57 12.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kościelna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna..
  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna..
  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.40-2.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.
  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej, ul. Krzywa 10, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155124,93 PLN.
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  Cena wybranej oferty: 190577,91
  Oferta z najniższą ceną: 190577,91 / Oferta z najwyższą ceną: 190577,91
  Waluta: PLN.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1/PN/2013  Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE CARITAS p. w. Matki Bożej z Lourdes, 64 – 920 Piła, ul. Kossaka 16 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

  Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna.

  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu MARIAN MADEJ, ul. Krzywa 10, 64 – 920 Piła z ceną brutto – 190 577,91 zł, terminem wykonania – 30 grudnia 2013 r., warunkami płatności - fakturowanie częściowe do 80 % inwestycji, faktura końcowa 20 % inwestycji, 14 dni po wystawieniu faktury przez Wykonawcę, okresem gwarancji – 36 miesięcy. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyżej wymieniony Wykonawca uzyskał 100,00 punktów za kryterium cena 100%.

  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie ww zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 2 grudnia 2013.

  Sporządziła: D. Dawidziuk Piła, dn. 2 grudnia 2013 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM- roboty budowlane  Piła: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Numer ogłoszenia: 467958 - 2013; data zamieszczenia: 16.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze "CARITAS" , Ul. Kossaka 16, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 215 57 12, faks 67 215 57 12.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kościelna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Drenaż opaskowy i kanalizacji deszczowej z zbiornikiem retencyjnym, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS. Roboty ziemne. Roboty montażowe -sieci - drenaż opaskowy. Roboty montażowe - sieci - kanalizacja deszczowa. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Utwardzenie podłoża, opaska. Koszty dodatkowe. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączniku Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , przedmiarze robót oraz w projekcie technicznym stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonane roboty oraz zastosowane materiały winny spełniać obowiązujące aktualnie przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy o wyrobach budowlanych. Dotyczy to również sprzętu używanego do wykonania wszystkich robót. Wszystkie materiały występujące w projekcie lub kosztorysie pod nazwą producenta, mogą być zastąpione innymi pod warunkiem utrzymania żądanych parametrów, nie gorszych niż przyjęte w projekcie, oraz gdy nie zajdzie potrzeba dokonywania zmian w projekcie..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.51-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie wymaga

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca w celu wykazania spełnienia powyższego warunku wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynku. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawcana na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: a) kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe - min. 3 lata po uzyskaniu uprawnień, b)kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) wypełniony Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. 3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Oświadczenie o podwykonawstwie - załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 6) Przedmiar robót załącznik nr 11 do SIWZ. 7) STWiORB - załącznik nr 10. 8) Wykaz osób - załącznik nr 8. 9) Projekty - załącznik nr 9.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1) Zmiany terminu umowy: a). zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych (niekorzystne), uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Przez niekorzystne warunki pogodowe rozumie się: a) występowanie na placu budowy temperatur powietrza poniżej 0°C mierzonej o godzinie 7:00 rano przez okres dłuższy niż 3 dni następujących jeden po drugim, b) wystąpienie w czasie dnia roboczego intensywnych opadów śniegu lub deszczu przez 3 dni następujących jeden po drugim, c) zaleganie przez 5 dni następujących jeden po drugim pokrywy śnieżnej przy czym wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych winno być zgłoszone w dzienniuku budowy przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 2) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiany umowy muszą być wprowadzone aneksem pod rygorem nieważności . Każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. Zmiana zapisów umowy może być przez Zamawiającego uznana wyłącznie w zakresie określonym w art. 144 ust.1 ustawy - Pzp.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sds.pila.caritas.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sds.pila.caritas.pl.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 07:30, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Kossaka 16, 64-920 Piła - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia:


 • SWIZ
 • zał. do SWIZ
 • specyfikacja techniczna drenaż opaskowy kam deszcz. izolacja i ocieplenie
 • przedmiar robót drenaż opaskowy ,kan deszczowa ,izolacja przeciw wilgociowa i termiczna


 • Projekt Branży Sanitarnej-drenaż opaskowy i kanalizacja deszczowa:
 • PBS-str tytułowa
 • PBS-mapa dokumentacyjna 3
 • PBS-przekrój 1.3
 • PBS-PB drenaż opis techniczny
 • PBS-rys nr 1
 • PBS-rys nr 2 i 3
 • PBS-rys nr 4
 • PBS-rys nr 5
 • PBS-rys nr 6


 • Projekt Branży Budowlanej:
 • PB_K_str_tytułowa
 • PB_001_594x840
 • PB_002_594x840
 • PB_003_594x840
 • PB_004_297x604
 • PB_K_opis


 • Rozliczenia wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2016 r.

 • Rozliczenia wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2016 r. Przedszkole Caritas


 • Rozliczenia wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2016 r. Przedszkole Caritas Leżenica

 • Pokaż Centrum Charytatywno Opiekuńcze Cartias na większej mapie

  W ramach Centrum działają:

  - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  czynny Pon-Pt: 8:00-16:00
  - Niepubliczne Przedszkole Caritas Nr 1 w Pile
  czynne Pon-Pt: 7:00-16:00
  - Świetlica socjooterapeutyczna dla dzieci i młodzieży
  czynna Pon-Pt: 14:00-18:00
  - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
  czynna Pon-Pt: 8:00-15:00
  - Ośrodek wsparcia dla seniorów i niepełnosprawnych
  czynny w każdą środę 16:00-18:00
  - Punkt rozdawnictwa odzieży używanej i żywności
  czynny Pon-Pt: 8:00-15:00
  - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżenicy
  czynne Pon-Pt: 7:30-15:30

  Ponadto Centrum Charytatywno Opiekuńcze Caritas corocznie organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii i kolonii wyjazdowej w Sokolcu w ośrodku "Wisła" , oraz wykonuje podstawowe badania medyczne w działającej Stacji Opiekii Caritas.

  Zapraszamy serdecznie chorych i niepełnosprawnych na Mszę Świętą w każdą środę o godzinie 16:00


  Kontakt

  ul. Kossaka 16
  64 - 920 Piła
  tel. 883 844 990
  e-mail:sekretariat.pila@caritas.pl
  REGON: 040109697-00050
  NIP: 764-22-85-887
  Bank Pekao S.A.
  II oddział Piła nr konta 18124017051111000019038067

  Linki